Foreningsvedtægter

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Stk.1

Foreningens navn er LYSTRUP IDRÆTSFORENING (LIF eller L.I.F), og foreningens hjemsted er Lystrup. Foreningen er stiftet 20/2 1934.

Stk. 2

Foreningen skal til enhver tid have en ajourført fortegnelse over foreningens selvstændige afdelinger.

 

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at fremme interessen for og udvikle al slags sund idræt og andet idrætsfagligt ungdomsarbejde efter ønske og behov. Foreningens afdelinger kan efter afdelingens egen bestemmelse tilslutte sig de respektive specialforbund DGI, DIF eller andre idrætsorganisationer.

§ 3 Organisation

Stk. 1

Foreningen består af afdelingerne nævnt under § 1, stk. 2 og har til opgave at varetage fælles interesser samt at koordinere afdelingernes arbejde. Foreningen skal i særlig grad have opmærksomheden rettet mod afdelinger med økonomiske vanskeligheder.


Stk. 2

Hver afdeling varetager sine egne særlige interesser og arbejder indenfor sit område selvstændigt og uafhængigt af de andre afdelinger.


Stk. 3

Såfremt der mellem to eller flere afdelinger ikke kan opnås enighed om løsning af spørgsmål, som vedrører de pågældende afdelinger, skal spørgsmålet forelægges for foreningens bestyrelse (efterfølgende kaldet ledergruppen – se i øvrigt § 8), hvis afgørelse er endelig og bindende for de implicerede parter.


Stk. 4

Såvel foreningen som afdelingerne har egen ledelse og administration, ligesom hver afdeling fører eget selvstændigt budget og regnskab. Det skal tilstræbes, at hver afdelings økonomi i videst muligt omfang hviler i sig selv.


Stk. 5

En afdelings bestyrelse må ikke uden forudgående godkendelse af ledergruppen foretage dispositioner, der indebærer udgifter, som ikke alene kan afholdes af den pågældende afdeling.


Stk. 6

Den enkelte afdeling kan som supplement til foreningens vedtægter og love fastsætte egne vedtægter/regler passende til afdelingens særskilte forhold. Sådanne supplementer må ikke være i modstrid med foreningens vedtægter og love.


§ 4 Medlemsforhold

Stk. 1

Foreningen består af aktive og passive medlemmer, der er tilsluttet én eller flere afdelinger. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.


Stk. 2

Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formål.


Stk. 3

Optagelse af medlemmer sker ved skriftlig begæring herom. For medlemmer under 14 år kræves underskrift fra forældre eller værge.


Stk. 4

Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt med mindst en måneds varsel til afdelingens kasserer. Dog undtaget herfra er sygdom og flytning. I alle tilfælde skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.


Stk. 5

Kontingentrestance ud over tre måneder medfører eksklusion og indberetning til det pågældende forbund. Restance skal være betalt før et ekskluderet medlem kan optages igen.


Stk. 6

Et medlem har først adgang til foreningens arrangementer i egenskab af medlem, når kontingentet er betalt.


§ 5 Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1

Medlemmer, der udviser usportslig eller ukammeratlig opførsel, kan idømmes karantæne. Orientering herom til medlemmet skal også ske skriftligt.

 

Stk. 2

Karantæne, der ikke varer over én måned, kan idømmes af de enkelte afdelingsbestyrelser indenfor hvis rammer medlemmet har udvist ukorrekt opførsel. En sådan karantæne gælder kun for vedkommende afdeling.


Stk. 3

Ved grov usportslig eller usømmelig adfærd kan ledergruppen efter indstilling fra vedkommende afdelingsbestyrelse ekskludere et medlem af foreningen. Pågældende kan fordre eksklusionens berettigelse prøvet på det førstkommende repræsentantskabsmøde i foreningen eller indbragt for et i overensstemmelse med foreningens love og vedtægter indkaldt ekstraordinært repræsentantskabsmøde. I begge tilfælde har vedkommende selv adgang. Under de nævnte omstændigheder er medlemmet berettiget til at lade et andet medlem af foreningen forelægge spørgsmålet om eksklusionens berettigelse.


§ 6 Kontingenter

Stk. 1

Kontingent for de aktive medlemmer opdeles på årlig basis i form af et grundkontingent til foreningen og et afdelingskontingent. Kontingentet opkræves af de respektive afdelinger.


Stk. 2

Grundkontingentet fastsættes af ledergruppen. Afdelingskontingentet fastsættes af de enkelte afdelingers bestyrelse.


Stk. 3

Kontingentet for passive medlemmer, herunder bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, udgør som minimum kontingentet til foreningen.


Stk. 4

Såfremt en person, der er slettet som medlem som følge af kontingentrestance, på ny ønsker at blive optaget som medlem, skal alle kontingentrestancer indbetales.


§ 7 Repræsentantskab

Stk. 1

Repræsentantskabet består af de af repræsentantskabet valgte medlemmer (efterfølgende kaldet den daglige ledelse) til ledergruppen, samt følgende antal repræsentanter valgt blandt afdelingsbestyrelsernes medlemmer:

Afdelinger med indtil 249 medlemmer:  2 rep.

Afdelinger med 250-499 medlemmer:    3 rep.

Afdelinger med 500-749 medlemmer:    4 rep.

Afdelinger med 750-999 medlemmer:    5 rep.

Afdelinger med over 1.000 medlemmer: 6 rep.

 

Såfremt en afdelingsbestyrelse har flere repræsentanter end bestyrelsesmedlemmer, udpeges de resterende repræsentanter af afdelingsbestyrelsen blandt afdelingens medlemmer. Medlemstallet fastsættes enten pr. 1/1 eller pr. 1/7 efter afdelingens valg.


Stk. 2

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed.


Stk. 3

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i perioden 15. – 31. maj og indkaldes af den daglige ledelse med mindst to ugers og højst fire ugers varsel ved meddelelse til afdelingerne, minimum som e-mail til afdelingsformændene, med angivelse af mødets dagsorden – herunder indkomne forslag.


Stk. 4

Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde omfatter:


Valg af dirigent

Beretning fra hovedformanden.

Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab og redegør for foreningens økonomi

Behandling af indkomne forslag

Valg af medlemmer til den daglige ledelse:

  • Valg af formand (vælges i ulige år).
  • Valg af 2 medlemmer til den daglige ledelse med dels økonomiansvar og dels administrativt ansvar. Den daglige ledelse konstituerer sig efterfølgende. (vælges i lige år)
  • Valg af to suppleanter

Valg af revisorer

Eventuelt


Stk. 5

Forslag fra medlemmer til behandling på det ordinære repræsentantskabsmøde må være den daglige ledelse i hænde senest én uge før afholdelsen af repræsentantskabsmødet. En evt. revideret dagsorden udsendes umiddelbart herefter.


Stk. 6

Ethvert medlem over 15 år af Lystrup Idrætsforening kan vælges af repræsentantskabet som medlem af ledergruppen.


Stk. 7

De på repræsentantskabsmødet behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed.


Stk. 8

I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.


Stk. 9

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når ledergruppen eller den daglige ledelse finder det fornødent, eller en afdelingsbestyrelse fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse. Indvarsling skal ske som ved ordinært repræsentantskabsmøde.


Stk. 10

Stemmeafgivning ved repræsentantskabsmøder kan finde sted ved personligt fremmøde eller ved brug af fuldmagt. Afstemning foretages ved håndsoprækning, medmindre blot én kræver skriftlig afstemning.


§ 8 Ledergruppen

Stk. 1

Foreningens overordnede arbejde ledes af ledergruppen, som består af den daglige ledelse samt af formændene for de afdelinger foreningen til enhver tid omfatter. Ethvert afdelingsbestyrelsesmedlem kan møde som suppleant for den pågældende afdelings formand.


Stk. 2

Ledergruppen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af ledergruppemedlemmerne er til stede. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens – i hans fravær den fungerende formands – stemme udslaget.


Stk. 3

Ledergruppen kan, såfremt det af økonomiske eller sportslige grunde skønnes nødvendigt, nedlægge en afdeling. Ledergruppen kan endvidere, såfremt det af økonomiske grunde skønnes nødvendigt, overtage administrationen af en afdeling. De nævnte beslutninger kan af afdelingsbestyrelsen forlanges forelagt repræsentantskabet til endelig afgørelse.


Stk. 4

Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt kan ledergruppen foranledige oprettet nye afdelinger, hvis formand ikke har stemmeret, men dog taleret i hovedbestyrelsen, indtil den nye afdeling er godkendt på et ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde.


Stk. 5

Ledergruppen eller den daglige ledelse kan nedsætte ad hoc-udvalg til løsning af opgaver.


Stk. 6

Ledergruppen kan foretage eksklusion af medlemmer, herunder eksklusion i tilfælde af kontingentrestance, jf. § 5 stk. 3. Et medlem kan forlange beslutning om eksklusion forelagt til endelig afgørelse af repræsentantskabet, dog ikke i tilfælde af eksklusion vedrørende kontingentrestance.


Stk. 7

Alle væsentlige henvendelser til offentlige – herunder kommunale – institutioner og myndigheder skal godkendes af ledergruppen og underskrives af formanden, der ligeledes om fornødent forhandler på foreningen (afdelingens) vegne.


Stk. 8

Offentlige lotterispil, fester og lignende, som afdelinger måtte ønske at arrangere, og som kræver myndighedernes godkendelse, skal forud forelægges ledergruppen til godkendelse.


Stk. 9

Ledergruppen udarbejder en samlet forretningsorden for ledergruppen, den daglige ledelse og afdelingsbestyrelserne.


Stk. 10

Formanden indkalder til og leder ledergruppens møder. Ledergruppemøder afholdes mindst tre gange årligt eller i øvrigt når formanden eller to ledergruppemedlemmer ønsker det.


§ 9 Den daglige ledelse

Stk. 1

Den daglige ledelse består af de af repræsentantskabet valgte medlemmer, jf. § 7 stk. 4.


Stk. 2

Den daglige ledelse varetager den del af foreningens daglige drift, der ikke vedrører de enkelte afdelinger, ligesom udvalget træffer afgørelser i spørgsmål, der ikke har principiel eller væsentlig økonomisk betydning for foreningen.


Stk. 3

Herudover forbereder og forelægger den daglige ledelse spørgsmål af principiel og/eller væsentlig økonomisk rækkevidde for ledergruppen.


§ 10 Afdelingsgeneralforsamlinger

Stk. 1

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. maj og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på hjemmesiden eller via e-mail til samtlige medlemmer. Afdelingens generalforsamling er højeste myndighed i anliggender, der kun vedrører den enkelte afdeling.


Stk. 2

Stemmeret ved en afdelings generalforsamling har alle afdelingens medlemmer over 15 år, der ikke er i kontingentrestance ud over det kvartal, hvori generalforsamlingen afholdes. For medlemmer under 15 år udøves stemmeretten af den, der har forældremyndigheden over det pågældende medlem.


Stk. 3

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på mindst 3 medlemmer til at lede det daglige arbejde inden for afdelingen. Valgbar er ethvert stemmeberettiget medlem, dog skal mindst det halve af bestyrelsens medlemmer være myndige.


Stk. 4

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen eller 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden. I så fald skal bestyrelsen senest 7 dage efter modtagelsen af begæringen og med mindst 14 dages og højest 21 dages varsel indkalde hertil i overensstemmelse med stk. 1.


Stk. 5

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.


Stk. 6

Dagsorden for den ordinære generalforsamling kan omfatte:


Valg af dirigent

Beretning fra bestyrelsen

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og redegør for afdelingens økonomi

Behandling af indkomne forslag

Valg af bestyrelse:

  • Valg af formand, sekretær, og menigt/e medlemmer (hvert andet år)
  • Valg af næstformand, kasserer samt menigt/e medlemmer (hvert andet mellemliggende år)
  • Valg af to suppleanter

Valg af en eller to revisorer

Eventuelt


Stk. 7

Forslag fra medlemmer til behandling på en ordinær generalforsamling må være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.


Stk. 8

Til afdelingens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige afdelingens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen skal bestyrelsen – inden 30 dage – indkalde til ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer. I tilfælde af en afdelings opløsning eller udtrædelse af foreningen overgår alle dens aktiver til foreningen.


§ 11 Afdelingsbestyrelsen

Stk. 1

Valg af bestyrelse gælder for to år. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen er til stede.


Stk. 2

Bestyrelsen leder afdelingens daglige arbejde og tegner afdelingen gennem valgte repræsentanter i nationale eller internationale organer, som foreningen er tilsluttet.


Stk. 3

Bestyrelsen leder afdelingens økonomi, jf. dog § 8, stk. 3, og budget, som indsendes sammen med det endelige regnskab til hovedkassereren senest den 15. marts.


Stk. 4

Afdelingerne forpligtes ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt i øvrigt ved låneoptagelse ved underskrift af den samlede afdelingsbestyrelse. Afdelingerne hæfter selv for deres forpligtelser med en afdeling tilhørende formue. Der påhviler ikke afdelingernes medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.


Stk. 5

Såfremt en bestyrelses afgørelse vedrører andre medlemmer end den pågældende afdelings medlemmer, skal ledergruppen godkende beslutningen.


Stk. 6

Beslutninger i afdelingsbestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§ 12 Regnskab og revision

Stk. 1

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.


Stk. 2

Den daglige ledelses økonomiansvarlige forelægger regnskabet samt budget for foreningens revisorer senest den 1. april.


Stk. 3

Regnskabet skal senest den 15. april revideres af to revisorer valgt af repræsentantskabet for et år ad gangen.


§ 13 Foreningens driftsøkonomi

Stk. 1.

Ethvert medlem hører til i den eller de afdelinger, hvortil afdelingskontingent betales.


Stk. 2

Ledergruppen kan kræve, at afdelingerne kun benytter faciliteter, der henhører under foreningens administration. Ledergruppen kan endvidere pålægge afdelingerne at betale en afgift for benyttelse heraf.


Stk. 3

Overskud ved sportslige såvel som ikke-sportslige arrangementer tilfalder den arrangerende afdeling.


Stk. 4

Et offentligt arrangement kræver ledergruppens godkendelse. Godkendelse skal dog altid gives medmindre der kan regnes med berettiget indsigelse mod arrangementets afholdelse.


Stk. 5

Ethvert sponsortilskud, der tilgår foreningen, fordeles og anvendes efter de retningslinier, ledergruppen vedtager.


Stk. 6

Har en afdeling et år driftsunderskud, eller har en afdeling et akut økonomisk problem, kan ledergruppen bevilge lån eller tilskud til den pågældende afdeling.

Ledergruppen skal sikre, at foreningen til enhver tid har tilstrækkelige midler - minimum kr. 150.000,00 - til rådighed til, at foreningen kan hjælpe en afdeling i økonomiske problemer."


Stk. 7

En afdeling kan udover de i stk. 6 nævnte situationer i helt ekstraordinære tilfælde anmode ledergruppen om at få udbetalt støtte fra foreningen, enten som tilskud eller som lån efter ledergruppens nærmere retningslinier.


§ 14 Tegning og hæftelse

Stk. 1

Ledergruppen/foreningen forpligter sig ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt i øvrigt ved låneoptagelse ved underskrift af den samlede ledergruppe.


Stk. 2

Ledergruppen/foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til ledergruppen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelser nogen personlig hæftelse.


Stk. 3

Foreningen tegnes af formanden og et ledergruppemedlem eller af mindst 3 personer fra ledergruppen i forening. De tegningsberettigede kan videredelegere fuldmagt til 3. person.


§ 15 Vedtægtsændringer

Stk. 1

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af lovene eller foreningens opløsning kræves dog tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af repræsentantskabets samlede medlemstal. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved repræsentantskabsmødet, skal ledergruppen – inden 30 dage – indkalde til nyt repræsentantskabsmøde, hvor ændringerne eller opløsningen kan vedtages af 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.


§ 16 Opløsning

Stk. 1

Foreningen kan opløses ved repræsentantskabsbeslutning i overensstemmelse med § 15, stk. 1. Herudover vil foreningen være at betragte som opløst, såfremt alle foreningens afdelinger er opløst ved generalforsamlingsbeslutninger i de enkelte afdelinger, i overensstemmelse med § 10, stk. 8, eller ved beslutning truffet af ledergruppen, jf. § 8, stk. 3.


Stk. 2

I tilfælde af opløsning må foreningens midler kun anvendes til idrætslige formål i Århus Kommune efter repræsentantskabets nærmere bestemmelser.


§ 17 Ratificering

Idet ovennævnte vedtægter godkendes, ophæves alle tidligere gældende vedtægter.

Paragraf 10 er ændret den 27.05.2019 på Repræsentantskabsmøde.

Vedtægter for Lystrup Idrætsforening kan hentes her som pdf.