Afdelinger   LIF   Sponsor   Aktiviteter   Støt LIF - tank OK - LIF   LIF-nyt 
Ledergruppen
Vedtægter
Politik og procedure
vedr. pædofili
Glemte sager
Historisk om LIF
LIF pokaler og nåle
Formandens beretning 2016

Formandsberetning i I LIF´s hovedbestyrelse den 31. maj 2017

Hovedformand for Lystrup IF HB Niels Havvig 

BERETNING FRA HOVEDFORMANDEN FOR ÅRET 2016

REPRÆSENTANTSKABSMØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2017

Velkommen til Repræsentantskabsmødet i Lystrup IF.

Det er dejligt med et så stort fremmøde.  Andelsforeningen Lystrup Idræts- og Fritidscenter er også repræsenteret ved Formanden Lauge Dehn. Da der er mange nye deltagere på repræsentantskabsmødet, vil jeg nok gentage nogle punkter, der også blev nævnt sidste år.

Lystrup IF er en stor flerstrenget forening med over 7.000 medlemmer fordelt på 12 selvstændige afdelinger, der udbyder utroligt mange spændende idrætsaktiviteter. I forhold til 2015 er medlemstallet steget med 4,5%.

Gruppen 0-12 år udgør 57% af medlemmerne. Der er  48 % mænd/drenge og 52 % damer/piger. Gruppen 19-24 år udgør 3% og gruppen 13-18 år er 6%. Gruppen 13 til 24 år er underrepræsenteret, det er desværre et problem alle steder, vi forsøger med nye tiltag for at fastholde de unge mennesker. Gruppen over 60 år udgør 7% også her er der flere medlemmer, at hente via nye tilbud i dagtimerne. Lystrup IF har sat fokus på gruppen +55 år og det giver resultater i de fleste afdelinger. Under punktet  regnskab, bliver medlemstallene for de enkelte for året 2016, omdelt.

Vi er en velfungerende idrætsforening der er markant synlig i lokalsamfundet.

Vores organisationsstruktur:

Der er som sagt 12 afdelingerne, med selvstændig økonomi, hver afdeling får det daglige arbejde med idræt og administration til at fungerer. Der er  en hovedafdeling der samler alle trådene og har kontakten overordnet udadtil og herunder de offentlige myndigheder. Hovedafdelingen ledes af Ledergruppen, der består, primært af afdelingsformændene fra de enkelte afdelinger, samt den Daglige Ledelse. Den Daglige Ledelse,  består af 5 personer, Arne Flarup, Elvin Jørgensen, Chris Stevens, Henrik Friis og undertegnede. Ledergruppen har i 2016 afholdt 4 møder. Der rundsendes et referat til alle formændene, i dette er der også nyt fra alle afdelinger, jeg opfordrer til, at rundesende referaterne til i hvert fald alle i afdelingernes bestyrelser, på denne måde kan flere følge med i hvad der rør sig i hele Lystrup IF. Der er selvfølgelig gode artikler i LIF NYT der har spot på mange aktiviteter med gode billeder. Rundt i Lystrup har vi flere idrætsanlæg. Svømmehallen med klubhus, hvor svømmeafdelingen er. Fodbold har deres eget, nye anlæg. Idræt udøves både på skolerne i Lystrup, Beboerhuset og selvfølgelig her i Idrætscenteret. Driften af Idrætscentret, varetages af Andelsforeningen.

D.v.s. Andelsforeningen  varetager drift, vedligeholdelse og opkrævning af lokaleleje. Og har også den nødvendige kontakt til kommunen og forestår, at få det nødvendige tilskud fra Aarhus Kommune til drift og vedligeholdelse. Andelsforeningen  er en selvstændig enhed. Dog har Lystrup IF over 90% af andelene og udpeger bl.a. bestyrelsesmedlemmer. Andelsforeningen har en sund økonomi med en egenkapital på omkring  4,5 mio. kr., dette skyldes rettidig omhu og styring af driften i Andelsforeningen.

De af Lystrup IF`s  udpegne bestyrelsesmedlemmer har altid flertallet i bestyrelsen.

I Lystrup IF har vi et utrolig flot og spændende foreningsblad, nemlig LIF NYT. Dette udkommer i over 8.600 eksemplarer 6 gange årligt.  Det er afdelingerne, der forestår omdeling på denne måde giver Hovedafdelingen over  kr. 42.000 til afdelingerne.  Arne Flarup er vor redaktør, der laver en spændende avis. Stor tak til Arne.

Udover LIF NYT har vi også jævnligt artikler med i lokalaviser og dagblade. Arne sender pressemeddelelser ud. Så kontakt Arne hvis I har noget nyt der skal ud til pressen.

Til at formidle vore budskaber, har vi også en prægtig bannerplads på hallen. Alle afdelinger kan få banner op ganske gratis. Husk at være i god tid, der er  ”run” på pladsen. Der skal hele tiden være nye budskaber, så et banner må max. hænge 14. dage.

Vi er ved, at lave en ny hjemmeside, den trænger til et løft/forandring.

Vi har et godt brand, vort logo. Så husk altid det officielle Lystrup IF logo på alt materiale ,tøj, flyver ect.

Lystrup IF er en meget aktiv del af lokalsamfundet . Vi er aktive i Fællesrådet for Lystrup, Elsted ,Elev og nu NYE.  Jeg sidder i Byplanudvalget under Fællesrådet. Vi har hermed mulighed for hurtigt, at få indblik/orientering om nye lokalplaner i Lystrup området. Vi har også et godt samarbejde med Erhverv Lystrup.

Vort samarbejde med skolerne fungerer og er et aktivt element for, at skaffe nye medlemmer til vore afdelinger, Der afholdes løbende arrangementer hvor LIF stiller instruktører og redskaber til rådighed, således eleverne kan prøve nye idrætsgrene og LIF kan få tilgang af nye medlemmer.

Lystrup IF ser frem til et fortsat godt samarbejde med skolerne og tager imod udfordringerne.

Her i sidste weekend har vi stillet cafeteriet til rådighed for ”Indsamlingen til Læger uden grænser”.

Her havde de base for hele indsamlingen. Henrik Friis sørgede for god service.

 

IDRÆTSCENTRET

I løbet af de sidste par år er der foretaget større renoveringsopgaver. Og fremadrettet vil der også være fokus på løbende renoveringer, bl.a. nyt lys med LED belysning

 Andelsforeningen har haft travlt og gjort en god indsats, og renoveringen fortsætter.

Vi skal dog alle passe på vore idrætsfaciliteter, dette gælder bl.a., at alle skal  huske, at låse hallerne, hvis man er sidste mand der forlader hallerne, eller et aflåst område af centeret.

FÆLLESARRANGEMENTER

I løbet af året har vi haft flere fællesarrangementer.

LIFFEN og svømning har afholdt flere arrangementer.

Der blev afholdt en fortræffelig og festlig  Bierfest. Svømning og håndbold  stod for arrangementet.

Fra OK Benzin og Superbrugsen har vi modtaget kr. 46.790, der er blevet fordelt til de afdelinger, der har

deltaget i arrangementerne ved SuperBrugsen, for at sælge nye kort.

Vi har afholdt Seniordag/Seniorfestival med over 130 deltagere og med 100 frivillige.

Dagen blev holdt sammen med  Sønderskovhus og Lystrup Kirke, et godt arrangement.

Efter sommerferien blev der også afholdt et Out Door arrangementer fordelt over flere dage og uger.

Mange i Lystrup deltog i arrangementerne og især mange børnefamilier, et fint initiativ og et godt udendørsarrangement. Det blev afholdt  i samarbejde med DGI, FDF og vandreklubben.

Aktiviteten skulle fortsætte her i 2017, dog med tilpasninger.

Alle afdelinger afholder også mange andre spændende arrangementer, der inddrager deltagere også uden for postnummer 8520.  Dette er med til, at give Lystrup IF en god profil i vort nærområde.

Lystrup IF har også afholdt nogle hjertestarterkurser med mange deltagere, En stor tak til Birte Baktoft fra tennis.

Sammen med DGI har vi startet et forløb omkring foreningsudvikling i Lystrup IF.

Arbejdstitlen er

Lystrup IF lægger nye strategier

Faciliteter, klubliv, professionalisering og fremtidssikring var nogle af nøgleordene, da 18 ledere fra Lystrup IF’s forskellige afdelinger den 4. marts samledes på Rønde Idrætscenter for at diskutere strategi og handlingsplaner i de kommende år, således at Lystrup IF til stadighed forbliver et attraktivt og varieret tilbud til lokalområdets borgere.

Næsten alle Lystrup IF’s afdelinger var repræsenteret, da den Daglige Ledelse i Lystrup IF’s  indkaldte til strategiseminar på Rønde Idrætscenter 4. marts. Under kyndig ledelse af foreningskonsulent Flemming Mølgaard fra DGI blev der i 5 timer diskuteret, hvorledes vi i fællesskab kan udvikle den forening, som over 7.500 medlemmer har et forhold og en holdning til.

En indledende SWOT-analyse viste, at heldigvis står Lystrup IF i en situation, hvor der er flere styrker og potentialer, end der er svage sider og trusler udefra. Udfordringen og formålet for dagen var således at få identificeret, hvorledes vi styrker vores svage sider som forening og især hvorledes vi udnytter det enorme potentiale, der ligger i klubben, dens medlemmer og især lokalområdet – ”kunderne” i butikken.

På Ledergruppemødet den 19. april blev arbejdet fortsat. DGI med Flemming Mølgaard og Rasmus Bach deltog også i dette møde, som inspiratorer for en god proces.

Der er nedsat 4 grupper der skal komme med et oplæg inden 1.september. Herfeter tages de enkelte punkter op i plenum.

Kommunikation/branding. Hvordan gøres det?. Vi er godt i gang.

Faciliteter (Behovsanalyse for udvikling af LIF) Behov for nye faciliteter? Bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter.

Klubliv (forslag til fællesaktviteter). Cafe, arr, uddannelse mv.

Fælles vision/mission. Organisering/professinalisme

Carsten Gløvermose fra Håndbold har været meget aktiv i denne proces.

Det et meget spændende initiativ der har haft fin opbakning, vi skal bare lige have alle afdelinger med i Lystrup IF, men heldigvis deltager Andelsforeningen,

VORES  SPONSORER

Vi vil gerne takke alle vore sponsorer for bidrag. De gør det muligt, at Lystrup IF kan igangsætte flere aktiviteter for vore medlemmer.

 

UDVIKLING OG UDBYGNING AF IDRÆTSFACILITETERNE I LYSTRUP

 Der er et stort ønske om et ekstra svømmebassin i svømmehallen på Lystrup Skole.

Svømmeafdelingen er primos motor for, at få denne proces  til, at lykkes.

Der er nu et projekt på tegnebordet og der er skaffet flere midler. Et nyt bassin burde være klar løbet af et par år. Camilla Jørgensen står i spidsen for dette projekt og jeg har hørt, det er hårdt arbejde.

Svømning har allerede dokumenteret at behovet for et ekstra bassin er der, så det må lykkes.

Som allerede nævnt vil der løbende ske renovering af Idrætscentret.

Især fodbold har ønsket flere timer i Idrætscentret. Fodbold ønsker også en kunstgræsbane.           Gymnastik mangler også timer/lokaler.

Vi får en ny by som nabo nemlig NYE, dette område skal på sigt være hjem for 8.000 til 15.000 nye beboere.

Kommunen har planlagt en ny skole der skal være klar 2022, men endnu er der ikke afsat midler eller lavet planer for nye Idrætsfaciliteter i NYE.

Dette burde betyde et behov for et større Idrætscenter i Lystrup i en kortere eller længere periode.

Vil Lystrup IF planlægge , at foretage en udbygning af bestående faciliteter, fordi vi forventer, at få mange flere medlemmer eller vil vi afvente og tilpasse os den nye situation løbende.

Hvis vi ønsker en udbygning skal vi stå samlet om dette ønske over for Aarhus Kommune.

Lions Club Lystrup har støttet Lystrup IF med mange støttekroner gennem mange år. Det vil de fortsat gøre og Lions modtager da også gerne ansøgninger om tilskud til projekter og aktiviteter. Dog vil der kun blive givet en tilbagemelding/udlodning 2 gange om året, nemlig 1. oktober og 1. april. Der vil pr. år blive givet 100-150.000 til rådighed for Lystrup IF. Selvfølgelig kun hvis der er seriøse ansøgninger. Derfor rundsendes           

”Retningslinjer for ansøgning om støttemidler”

I Lystrup IF har vi til stadighed brug for frivillige. Både til praktisk hjælp eller som hjælpetrænere eller medlemmer til vores bestyrelser. Ledergruppen vil tage initiativer til, at hverve nye frivillige.

Ja udover, at kommune og folketing løbende stiller større krav til Idrætsforeningerne om selv, at yde mere med frivilligt arbejdskraft og helst ikke bevilger flere penge til f.eks. drift, men der er jo kommunalvalg her i 2017, så vi kan da presse lidt ekstra på. Oven i dette får vi nu også en udfordring fra EU med den nye persondataforordning, der allerede nu gælder, men fra 1. maj 2018 vil der blive udskrevet bøder til virksomheder, institutioner og foreninger der ikke overholder de nye regler. Det er bl.a., at personoplysninger med cpr. Numre skal opbevares under lås og der skal løbende slettes oplysninger om cpr. Numre hvis personer ikke er aktive i foreningen mere, dette vil stille store krav til vore IT systemer. Det er nok ikke de frivillige Idrætsforeninger man vil starte med, at kontrollerer, men de større multinationale virksomheder.

Jeg går ud fra, at DGI og/eller Idrætssamvirket kommer med nogle initiative , der vil gøre lettere for Lystrup IF, at tilpasse sig reglerne i den nye persondataforordning.

Alle der yder en indsats i de forskellige i bestyrelser i Lystrup Idrætsforening arbejder som frivillige, vi modtager ikke løn. Nej vi håber at vore indsatser gør en forskel og vore medlemmer værdsætter os.

Til alle vore nuværende frivillige ledere, trænere og hjælpere mm, siger vi tak for indsatsen i her 2016 og 2017.

 Tak for fremmødet.

 

 


 Print
© Copyright Lystrup Idrætsforening